Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp

03/18/2024

Cơ quan ông Nguyễn Anh Phong (Sơn La) đang trình Sở chuyên ngành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, trong đó có đề nghị áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản.

Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp

Tuy nhiên, tại thời điểm trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì giá gói thầu được xác định theo dự toán ở bước thiết kế cơ sở (chưa có bản vẽ thi công được duyệt).

Ông Phong hỏi, trường hợp này gói thầu xây lắp có phải đợi sau khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán rồi mới trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, 4 Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 quy định về việc chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng trong các trường hợp:

“3. Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;

4. Gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp, trong đó nội dung xây lắp đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều này”.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Chương III Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Đề nghị ông nghiên cứu các quy định tại Khoản 3, 4 Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Chương III Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định pháp luật khác có liên quan để thực hiện cho phù hợp.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ